Spotkanie w „sprawie wody” cd.

Spotkanie 26-03-2012 (009)Z opóźnieniem (za co przepraszam) przedstawiamy krótkie podsumowanie poniedziałkowego spotkania radnych z panem Marczyńskim, właścicielem firmy „ELMAR” – dzierżawcy łaskarzewskiej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Formalnie spotkanie było wspólnym posiedzeniem wszystkich Komisji Rady Miasta. Uczestniczyło w nim 10 radnych, pan Marczyński z doradcą i kilkunastu mieszkańców. Przedstawicielem prasy był dziennikarz „Twojego Głosu”. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji. Dyskusja ta dotyczyła przede wszystkim zapisów umowy, podpisywanej między „ELMAR-em” a usługobiorcami. Radni przedstawili szereg postulatów, zebranych od mieszkańców na niedzielnym spotkaniu (m.in o zakresie odpowiedzialności za przyłącze, ponad 14-dniowego terminu płatności i możliwości wpłat gotówkowych)Spotkanie 26-03-2012 (011) oraz proponowali szereg zmian w umowie, mających ją doprecyzować lub wyjaśnić wątpliwości dotyczące jej zapisów. Dyskusja na powyższe tematy była długa i trwała ponad trzy godziny. Pan Marczyński wyjaśniając zapisy umowy, podpisywanej między jego firmą a odbiorcami usług, odwoływał się często do Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, skąd np. przytoczył definicję przyłącza.

Potwierdzony został szereg informacji, przekazanych już wcześniej na niedzielnym spotkaniu radnych z mieszkańcami, m.in. w następujących kwestiach:

 • właścicielem przyłączy są usługobiorcy i oni ponoszą koszty ich napraw,
 • na odbiorcach spoczywa obowiązek zainstalowania zaworów antyskażeniowych (zwrotnych) i będzie on stopniowo egzekwowany,
 • opłaty będą pobierane od stycznia (mimo późniejszych terminów podpisania umów), co wynika m.in. z zapisów Kodeksu Cywilnego,
 • wszelkie podliczniki i urządzenia pomiarowe są instalowane na własny koszt – firma ponosi jedynie koszt instalacji wodomierza głównego,
 • odliczenia bezpowrotnie zużytej wody będą mogły być dokonywane jedynie na podstawie wskazań dodatkowych podliczników,
 • awarie będą usuwane na wniosek ustny, natomiast protokół pisemny będzie sporządzany później.

Rozważana była możliwość przejęcia przyłączy przez Miasto, co zdjęłoby z mieszkańców obowiązek ich ewentualnej naprawy. Według p. Marczyńskiego wiązałoby się to jednak z dużymi kosztami dla budżetu.

Na spotkaniu pan Marczyński przedstawił cennik usług, który będzie obowiązywał w Łaskarzewie (tabela poniżej). Drobne naprawy będzie wykonywał serwis miejscowy, co oznacza, że czas dojazdu do awarii będzie prawdopodobnie krótki.

Firma nie odstąpiła od wymogu bezgotówkowego sposobu uiszczania opłat (tzn. nie będzie w Łaskarzewie kasy ani inkasenta, przyjmującego opłaty). W zamian p. Marczyński zadeklarował, że opłaty w Banku PKO SA będą przyjmowane bez prowizji. Nie zgodził się również na wydłużenie terminu płatności ani w zasadzie na jakiekolwiek zmiany w treści podpisywanych umów.

Opracowanie: Eryk Laskowski

Cennik usług obowiązujący w firmie „ELMAR” Marian i Hanna Marczyńscy Sp.J.

OPŁATY ZA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Miasta Łaskarzew (takie same jak w roku 2011)

Lp. Rodzaj cen i opłat Wysokość opłat (ceny brutto)
1 Opłata za wodę osoby fizyczne 2,20zł/m3
2 Opłata za wodę podmioty prowadzące działalność gospodarczą 3,30zł/m3
3 Opłata za ścieki osoby fizyczne 2,40zł/m3
4 Opłata za ścieki podmioty prowadzące działalność gospodarczą 5,50zł/m3
5 Opłata przyłączeniowa 246zł/jedno przyłącze

Stawki podatku VAT

W opłacie za pobór wody i odprowadzanie ścieków podane są ceny brutto. W cenniku za inne usługi podane są ceny netto.

Obecnie obowiązujące stawki VAT:

 • pobór wody i odprowadzanie ścieków – 8%
 • pozostałe usługi – 23%

CENNIK USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH /ceny netto/

– obowiązujący w firmie P.T. ELMAR od 01.01.2012 r.

Nazwa usługi Cena PLN netto
I. WODOCIĄG
1. Wydawanie warunków technicznych:
a) na jedno przyłącze – budynek jednorodzinny 20,00
na każde następne przyłącze wydawane jednocześnie 15,00
b) pozostałe 30,00
na każde następne przyłącze wydawane jednocześnie 15,00
c) na jedną ulicę lub rozpoczęty odcinek sieci do 100mb 60,00
za każdy następny odcinek lub ulice wydawane razem 30,00
2. Uzgodnienia dokumentacji projektowej – wydanie opinii:
a) przyłącze wodociągowe do budynku jednorodzinnego 40,00
za każde następne przyłącze uzgadniane jednocześnie 20,00
b) przyłącze wodociągowe do pozostałych budynków i nieruchomości 50,00
c) sieć wodociągowa w jednej ulicy (odcinek do 100 mb ) 40,00
za każde rozpoczęte kolejne 100 mb 20,00
3. Kontrola budowy wodociągu (przed zasypaniem) łącznie z próbą ciśnieniową:
a) sieć wodociągowa do 100 mb 40,00
za każdy następny odcinek do 100mb kontrolowany jednocześnie 20,00
4. Odbiory końcowe:
a) sieć wodociągowa w jednej ulicy lub odcinek do 100 mb 40,00
za każde następne 100mb odbierane jednocześnie 20,00
KANALIZACJA – odbiory, kontrola, nadzór nad wcinką, dojazd:
1. Wydawanie warunków technicznych:
a) na jedno przyłącze – budynek jednorodzinny 30,00
na każde następne przyłącze wydawane jednocześnie 15,00
b) pozostałe 40,00
na każde następne przyłącze wydawane jednocześnie 20,00
c) na jedną ulicę lub rozpoczęty odcinek sieci do 100mb 60,00
za każdy następny odcinek lub ulice wydawane razem 30,00
d) na pompownię ścieków – przydomową 100,00
2. Uzgodnienia dokumentacji projektowej – wydanie opinii:
a) przyłącze kanalizacyjne do budynku jednorodzinnego 40,00
za każde następne przyłącze uzgadniane jednocześnie 20,00
b) przyłącze kanalizacyjne do pozostałych budynków i nieruchomości 50,00
c) sieć wodociągowa w jednej ulicy lub odcinek do 500 mb 100,00
za każde rozpoczęte kolejne 100 mb 20,00
d) pompownia sieciowa 200,00
3. Kontrola budowy kanalizacji przed zasypaniem:
a) studnia, rewizja 20,00
b) przebudowa „szamba” ma studnię 30,00
c) sieć kanalizacyjna 1 odcinek (między studniami) 50,00
d) każdy następny odcinek (między studniami) wykonywany jednocześnie 25,00
e) pompownia 100,00
4. Odbiory kanalizacji:
a) studnia, rewizja 20,00
b) przebudowa „szamba” ma studnię 30,00
c) sieć kanalizacyjna 1 odcinek (między studniami) 50,00
d) każdy następny odcinek (między studniami) wykonywany jednocześnie 25,00
e) pompownia 200,00
UWAGI:
1. Warunki zamienne 50 % ceny cennikowej
2. Każda ulica musi posiadać wydzieloną część projektu ( profil + plan). Poprawki do projektów: 1-sza poprawka wg cennika, 2-ga poprawka 50% ceny wg cennika
3. Opłaty wnoszone w dniu zgłoszenia do odbioru. Powtórzone odbiory z winy inwestora/wykonawcy wymagają ponownie wniesionych opłat.
III. INNE USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE:
1. Kontrola kolizji (od 1 pkt.) 30,00
2. Nadzór nad przebudową (za 1 pkt.) 100,00
3. Nadzór nad włączeniem nowych sieci wod.-kan. do sieci istniejących (za 1 pkt.) 80,00
4. Udział w próbie ciśnieniowej wodociągu (za 1 pomiar.) – jednorazowo 25,00
5. Udział w próbie szczelności sieci kanalizacyjnej – 1 odcinek 50,00
6. Udział w próbie szczelności sieci kanalizacyjnej – każdy następny odcinek odbierany jednocześnie 25,00
7. Udział w próbie szczelności studni kanalizacyjnej 20,00
8. Sprawdzenie podejścia pod wodomierz 25,00
9. Montaż (wymiana) wodomierza z przyczyn zależnych od Odbiorcy 260,00
10. Sprawdzenie, zaplombowanie podlicznika 30,00
11. Zamknięcie i otwarcie zasuwy domowej 80,00
12. Zamknięcie i otwarcie zasuwy liniowej 150,00
13. Opiniowanie koncepcji i programów 25,00zł/rg
14. Opiniowanie sieci wodno-kanalizacyjnej 25,00zł/rg
15. Praca serwisu (pracownik + samochód dost.) – pierwsza rozpoczęta godzina
* każda następna rozpoczęta godzina rozliczana z dokładnością do 30min
80,00
16. Praca pracownika nadzoru, obsługi technicznej – pierwsza rozpoczęta godzina
* każda następna rozpoczęta godzina rozliczana z dokładnością do 30min
53,00
17. Dojazd pracownika nadzoru, obsługi technicznej (opłata ryczałtowa na terenie Miasta Łaskarzew) 20,00zł/szt
18. Dojazd – powrót koparki (opłata ryczałtowa na terenie Miasta Łaskarzew) 75,00
III. USŁUGI RÓŻNE: Płukanie sieci wg wydatku wody z sieci
1. Koszt wody zużytej do płukania sieci wodociągowej za odcinek, jeden wypływ za godzinę przy cenie wody 2,20 zł/m3:
a) d 40 mm 36,00
b) d 50 mm 43,20
c) d 60 mm 71,43
d) d 90 mm 121,43
e) d 110 mm 171,43
f) d 160 mm 357,15
g) d 225 mm 807,15
h) d 250-280 mm 1221,43
– w przypadku innej ceny jednostkowej wody należy stawki proporcjonalnie przeliczyć
– w przypadku zaistnienia awarii z winy wykonawcy lub innej osoby opłata za straty wody naliczana na podstawie czasu wypływu wody z uszkodzonego rurociągu o danej średnicy
– opłata za płukanie sieci wodociągowej i dostarczanie wody do prób wg wskazań wodomierza – cena taryfowa za wodę.

UWAGI
Przy interwencjach serwisu, usuwanie awarii oraz wykonywanie prac po godzinach normalnej pra­cy firmy w dni robocze tj. od 15.30 do 7.30 do podanych stawek doliczany jest dodatek w wysoko­ści 50%, w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy w wysokości 100% obowiązującej stawki.

Tagi: ,

2 komentarze do “Spotkanie w „sprawie wody” cd.”

 1. lokalny napisał(a):
  1 kwietnia 2012 godz. 15:36

  Na gorąco: bardzo dziękuję Panu Redaktorowi za wyczerpujący artykuł i przestawione dane.
  Być może nie podano tego, ale NADAL brakuje mi informacji, ile Firma „ELMAR” Marian i Hanna Marczyńscy Sp.J. – płaci Miastu Łaskarzew ROCZNIE za dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej?
  Sieć tę wybudowano za środki miasta i ono jest NADAL jej właścicielem.
  Jak zrozumiałem, miasto nie występuje już jako strona w procesie zaopatrywania mieszkańców i podmiotów gospodarczych w wodę i odprowadzania ścieków.
  Umowy z dzierżawcą (Firmą ELMAR) podpisują indywidualni odbiorcy.
  Czy Miasto zapewniło sobie PRAWO do kontroli jej wykonywania, stabilności dostaw, czystości wody, itp. spraw oraz ewentualnego ANEKSOWANIA umów plus egzekwowania KAR UMOWNYCH za niewywiązywanie się z jej zapisów?
  Miasto, właściciel sieci, WYDZIERŻAWIŁO swój majątek Firmie ELMAR z Piaseczna na 15 lat. Firma ta sprecyzowała warunki dostarczania wody, wykonywanych usług konserwatorsko-modernizacyjnych i pobieranych za to wszystko opłat. Tabele artykułu podają to jasno i wyraźnie.
  Dodajmy że woda jest z Ziemi łaskarzewskiej, a ścieki spływają i są oczyszczane w Łaskarzewie.
  Firma ELMAR przejęła działający MIEJSKI system, uporządkowała zapewne wiele spraw technologicznych i formalnych zgodnych z wymogami sztuki wodno-kanalizacyjnej oraz obowiązujących ustaw, a teraz będzie pobierać pieniądze za dostawę nie swojej wody i pozostawianie ścieków na terenie miasta.
  Przecież nie dowożą tej wody z Piaseczna ani nie wywożą też tam ścieków.
  Jaką opłatę za te beneficja pobiera od firmy ELMAR Miasto Łaskarzew?
  Przecież ktoś to wszystko musiał kalkulować?
  Rozumiem, że usługa którą świadczy firma ELMAR indywidualnym odbiorcom, mieszkańcom Miasta Łaskarzewa – musi się jej opłacać.
  Tylko co z amortyzacją własności miejskiej, jaką jest istniejąca już sieć: ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, kanalizacje, itp.
  Czy zapisy umowy precyzują warunki techniczne ODBIORU instalacji w momencie zakończenia dzierżawy po 15 latach? Chyba nie będzie wówczas budowana od oczątku>
  Czy FIRMA ELMAR płaci JUŻ TERAZ za dzierżawę tego majątku, którego współwłaścicielami są jego mieszkańcy?
  Jeśli przyjmiemy, że w Łaskarzewie jest ok.1000 odbiorców i każdy zużywa rocznie ŚREDNIO 100 metrów sześciennych wody, co ze ściekami kosztuje ok. 5 zł/metr sześć. (upraszczając) – to FIRMA pobiera za to ok. 500 000 zł.
  Tylko tego będzie zapewne o wiele więcej.
  Jaki ma przy tym koszty własne? To jej sprawa, ale gdy dodamy dodatkowe usługi i związane z nimi opłaty – to już mogą być inne pieniądze.
  Powyższe kalkulacje wziąłem na szybko trochę z SUFITU i dlatego proszę osoby zorientowane lepiej – o sprostowanie.
  Rozumiem że indywidualny odbiorca MUSI płacić.
  Rozumiem że Pani Burmistrz pozbyła się kłopotu.
  Tylko dlaczego z tego całego przedsięwzięcia NIC nie ma – WSPÓLNOTA MIEJSKA?
  Jeśli się mylę i jest inaczej – to proszę o informacje.
  Ustawa o Samorządzie wyraźnie mówi o JAWNOŚCI spraw na terenie jednostki samorządowej, dlatego powinniśmy znać podstawowe wyliczenia.
  Do tego majątek samorządowy jest wspólną własnością mieszkańców Miasta, gromadzony od wielu pokoleń.

 2. Rozan napisał(a):
  1 kwietnia 2012 godz. 18:02

  Cala sprawa wydaje mi sie nie zrozumiala.Mieszkancy uczestniczyli w budowie sieci WodKan.Wplacalismy do Gosp.Kom/do Urzedu/okreslone pieniadze.Urzad byl inwestorem.Nikt mi nie przekazywal zadnych podlaczy,laczy czy jak tam ich zwac.Dlaczego mam odpowiadac za podlaczony odcinek.Za wplacone takie same pieniadze u jednego to przylacze wyniesie 5 m. u drugiego np 50 m.Co bedzie po tych 15 latach gdy dzierzawca zwroci stacje i siec,kto bedzie w stanie sprawdzic w jakim to bedzie stanie.Czy ktos tu nie zamienil sie na glowy.Urzad Miasta to nie deweloper,ktory buduje pod wynajem.Co nato Rada Miasta i prawnicy.SAME NIEWIADOME.

Jakość powietrza

Kalendarz

marzec 2012
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Archiwum artykułów