Wieści samorządowe z VIII i IX Sesji RM

sesjaIX17-08-2015W poniedziałek 17 sierpnia 2015 r. odbyła się IX Sesja Rady Miasta w Łaskarzewie. Była to druga sesja zwołana w okresie wakacyjnym. Obydwa posiedzenia „wakacyjne” były relatywnie krótkie, każde z nich w proponowanym porządku obrad zawierało jedynie dwa merytorycznie istotne punkty (poza standardowymi pozycjami takimi jak przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń, sprawozdania Burmistrza i Przewodniczącego Rady, sprawy różne etc.). Były to jednak sprawy pilne, ponadto podczas dyskusji poruszano wiele innych, ważnych dla społeczności tematów.

Na poprzednim posiedzeniu RM – VIII. Sesja w dn. 10 lipca br. – w planie obrad nie było żadnych „nowości”: radni zajmowali się dokończeniem i doprecyzowaniem spraw z jeszcze wcześniejszej sesji. Przede wszystkim powtórnie zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w Łaskarzewie. Spowodowane to było błędami formalnymi w poprzedniej uchwale, która przedłużała dotychczas obowiązujące stawki. Niepotrzebnie jednak zawierała w tytule sformułowanie „o przedłużeniu taryf”, podczas gdy powinno to być po prostu „zatwierdzenie taryf”. Drugim „zaległym” tematem było wysłuchanie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta.

Sesja nr IX w poniedziałek 17 sierpnia, zwołana została z powodu pilnej potrzeby zatwierdzenia uchwał o pożyczkach i kredytach długoterminowych (wraz ze stosownymi zmianami w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej). Już na jednej z poprzednich sesji p. wiceburmistrz Maria Sobieska sygnalizowała, że możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na rekultywację wysypiska śmieci. W międzyczasie, tuż przed końcem lipca, Urząd Marszałkowski ogłosił przyjmowanie wniosków w tej sprawie. Ponieważ zamknięcie wysypiska musi nastąpić do końca roku, postanowiono skorzystać z okazji i zabezpieczyć środki także na rekultywację terenu.

Projekt i kosztorys rekultywacji wysypiska w Łaskarzewie opracowane zostały w 2013 roku. Prace mają objąć m.in. uzupełnienie obwałowania wysypiska, uformowanie i zagęszczenie skarp oraz uszczelnienie czaszy składowiska. Całość ma być przykryta trzema warstwami: wyrównawczą o gr. 15 cm, izolacyjną (glina i iły) o gr. 40 cm oraz 45-centymetrową okrywą z ziemi urodzajnej. Na powierzchni posiane zostaną trawy oraz zasadzone drzewa i krzewy. Dwie zewnętrzne warstwy okrywające to ok. 5 tys. m3 ziemi, gliny i iłów, które będą musiały być dowiezione ciężarówkami.

Kosztorysowy koszt prac to ok. 1 mln zł. Na sesji uchwalono możliwość wzięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 579395 zł na rekultywację wysypiska. Resztę, czyli 50%, pokrywa WFOŚiGW. Zadanie ma być ukończone do końca listopada br. Realność tego terminu budzi jednak wątpliwości — prac jest dużo, a do rozpoczęcia samej procedury przetargowej jeszcze daleka droga.

Jak już pisałem w zapowiedzi do Sesji, drugi kredyt w wysokości 200 tys. zł ma być przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego i pokrycia zaplanowanych wydatków i zobowiązań. Wzrost nakładów finansowych nastąpił m.in. w związku z różnymi ponadplanowymi wydatkami (np. zwrot części subwencji oświatowej, nienależnie pobranej przez Miasto Łaskarzew, konieczność wykonania instalacji oddymiającej w Przedszkolu – wynika to z wniosków pokontrolnych PSP i Inspekcji Budowlanej).

Na Sesji pojawił się także dodatkowy punkt obrad, wprowadzony przez p. wiceburmistrz. Chodzi o uchwałę o ekwiwalencie pieniężnym dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Uchwała jest wynikiem dyskusji na poprzedniej Sesji, w której mieszkaniec Łaskarzewa Jakub Sadkowski sygnalizował, że uchwały takie wprowadzone zostały już w większości okolicznych Gmin. P. burmistrz zaproponowała, a radni jednogłośnie poparli, stawki godzinowe w wys. 8 zł za udział w działaniu ratowniczym oraz 3 zł za udział w szkoleniu. Maksymalna wysokość stawki może wynosić 1/175 przeciętnego wynagrodzenia (co daje nieco ponad 23 zł za godz.). Jak widać, u nas nie są to kwoty wysokie.

Zarówno na Sesji VIII, jak i na Sesji IX, toczyły się długie dyskusje w punktach „zapytania i interpelacje” oraz „sprawy różne”. Dyskusje te w zasadzie zdominowały czas obu posiedzeń (głosowania nad uchwałami zajęły ok. 15 min. a punkty „zapytania i interpelacje” oraz „sprawy różne” – prawie godzinę). Tematyka rozmów była bogata, poniżej postaram się jedynie sygnalizować główne wątki i osoby, które je zgłosiły:
– problemy łaskarzewskiej OSP – tylko jeden sprawny wóz, brak kierowców (J. Sadkowski),
– problem z dofinansowaniem wyjazdów drużyn ŁKS „Promnik” na mecze ligowe (L. Bożek),
– wniosek o oznakowanie dojazdu do Stadionu Sportowego (L. Bożek),
– pytanie o powody powtórnego wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Miasta (E. Laskowski),
– przycięcie gałęzi drzew, rosnących na ulicach miasta i sprawy porządku w mieście (K. Grudzień),
– kwestia ściągalności opłat za wodę i ścieki (L. Bożek),
– kwestie związane z dzierżawą sieci wod-kan – co się dzieje z przetargiem (E. Laskowski),
– problem wysokich cen za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (L. Bożek),
– czy będą wypłaty za szkody spowodowane suszą (E. Laskowski),
– przebudowa ul. Przychodniej i sprawa opracowania planu inwestycji drogowych w Łaskarzewie (E. Laskowski),
– opłaty i podatki lokalne za pustostany (L. Bożek),
– postulat, by posiedzenia Komisji Rady Miasta nie odbywały się bezpośrednio przed sesjami (E. Laskowski).
Jak widać, tematów było sporo, zarówno na jednej, jak i na drugiej sesji, a każdy z nich zasługuje na oddzielny artykuł. Postaram się w najbliższym czasie do nich odnieść i przedstawić bardziej szczegółowe informacje i stanowiska dyskutujących osób.

Opracowanie: Eryk Laskowski

[al2fb_like_button]

Tagi: , ,

Komentowanie zamknięte.

Jakość powietrza

Kalendarz

sierpień 2015
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Archiwum artykułów