Znamy uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach

tabliczki-wodaW czwartek 25 lutego 2016 r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta w Łaskarzewie. Była to chyba jedna z najkrótszych sesji RM w historii. Proponowany porządek obrad zawierał jedynie dwa punkty: przesunięcia budżetowe, pozwalające wygospodarować 100 tys. zł na opłatę potrzebną do złożenia apelacji w sprawie z ELMAR-em oraz uchwałę o utworzeniu klas zerowych w obydwu Zespołach Szkół w Łaskarzewie. Tematy te były już wcześniej przedyskutowane przez radnych na posiedzeniu Komisji i nie budziły wątpliwości, same głosowania i Sesja przebiegły więc wyjątkowo szybko.

Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 8 stycznia 2016 r. wzbudził duże zainteresowanie mieszkańców Łaskarzewa oraz mediów. Pisaliśmy już o tym w relacji z poprzedniej Sesji w dn. 15 stycznia br. Przypomnijmy, że sprawa trafiła do Sądu w 2012 roku, kiedy to ELMAR zerwał umowę dzierżawy z powodu nie podjęcia uchwały o podwyżkach cen za wodę i ścieki przez Radę Miasta w Łaskarzewie, a następnie zażądał odszkodowania w wys. 3,2 mln zł. W rozprawie między firmą ELMAR a Łaskarzewem nasze miasto reprezentowane było przez burmistrza Lidię Sopel-Sereję i radcę prawnego Artura Olszewskiego. Jak wynika z wyroku SO, to Miasto Łaskarzew ponosi winę za zerwanie umowy przez ELMAR, w związku z tym Sąd zasądził ze strony Łaskarzewa 90% żądanej przez ELMAR kwoty, co łącznie z odsetkami wynosi ok. 4 mln zł. Podczas poprzedniej sesji nie znaliśmy jednak treści uzasadnienia wyroku.

Pisemne uzasadnianie wyroku dotarło do Łaskarzewa w tygodniu poprzedzającym ostatnią Sesją RM. Jest to dosyć długi dokument, liczący 26 stron i podzielony na trzy wyraźne części. W części wstępnej (strony 1-5) opisany jest przebieg zdarzeń oraz argumentacja i wnioski obu stron sporu sądowego. Część druga (strony 6-9) zawiera ustalenia sądu, dotyczące sprawy, wynikające z dostępnych dokumentów, opinii biegłych i informacji przedstawionych przez powoda i pozwanego. Zasadniczą argumentację Sądu, uzasadniającą wyrok, przedstawia część trzecia dokumentu (str. 10-26).

Jakie są więc główne ustalenia Sądu? Przede wszystkim, konfrontując stanowiska stron i dostępną dokumentację, Sąd stwierdza, że – mimo uchybień – przetarg i zawartą w dn. 19 września 2011 r. umowę między Miastem Łaskarzew a firmą ELMAR należy uznać za ważne. Wyjątkiem jest §7 ust.2 umowy, naruszający przepisy prawa. Paragraf ten mówi o tym, że do czasu podjęcia przez RM uchwały o stawkach obowiązują aktualne ceny za wodę i ścieki. Stwierdzenie Sądu w tym miejscu jest następujące (str. 11 i nast.): „Jak wynika z §7 ust.1 umowy z dn. 19 września 2011 r. wysokość opłat za metr sześcienny pobranej wody i odprowadzanych ścieków ustala Rada Miasta Łaskarzew w formie uchwały zgodnie z powołanym wyżej przepisami. […] Zapis §7 ust.2 umowy z dn. 19 września 2011 r. jest natomiast sprzeczny z treścią art. 24a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Strony umowy wbrew przepisom tej ustawy samodzielnie ustaliły wysokość stawek opłat za pobraną wodę i odprowadzenie ścieków, przyjmując kwoty wynikające z uchwały Rady Miasta z 2007 r. określającej stawki tych opłat wyłącznie na 2008 r. W tym miejscu należy wskazać, iż Burmistrz Miasta Łaskarzew jak przyznała to w swoich wyjaśnieniach składanych w toku sprawy nie miała wiedzy o tym z czego wynika wysokość pobieranych opłat za wodę i ścieki w czasie postępowania przetargowego i podpisywania umowy, a w szczególności, iż od 2008 r. nie obowiązuje żaden akt normatywny regulujący wysokość pobieranych opłat za wodę i ścieki.”

Zdaniem Sądu, ocena działań burmistrza Łaskarzewa podczas postępowania przetargowego jest jednoznacznie negatywna (str. 14): „Niewątpliwie postępowanie przetargowe przeprowadzone było niedbale, o czym świadczy błąd dotyczący okresu czasu na jaki miała zostać zawarta umowa dzierżawy, wskazany w ogłoszeniach w sposób odmienny od woli Rady Miasta wyrażonej w stosownej uchwale i sprostowany dopiero po złożeniu ofert, jak również brak wiedzy u osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy o nieistnieniu stosownej uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za wodę i ścieki wymaganej przy zawieraniu tego rodzaju umowy.”

Dalej Sąd stwierdza, że obowiązkiem pozwanego, czyli Miasta, było uchwalenie stawek, zgodnie z art. 24a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (str. 14 i nast.): „W przedmiotowej sprawie umowa została zawarta w dniu 19 września 2011 r. Jednocześnie zgodnie z treścią aneksu nr 2 do umowy powód miał rozpocząć prowadzenie działalności […] dopiero od dnia 01.01.2012 r. […] Zatem w chwili zawierania umowy pozwane Miasto dysponowało odpowiednim czasem na podjęcie stosownej uchwały przewidzianej w treści wyżej wskazanego przepisu. […] Od dnia zawarcia umowy tj. 19 września 2011 r. do dnia uprawomocnienia się decyzji zezwalającej powodowi na prowadzenie określonej działalności [tj. 01.01.2012 r.] upłynął okres kilku miesięcy. W tym okresie Burmistrz Miasta Łaskarzew nie złożyła do Rady Miasta stosownego wniosku przewidzianego w treści art. 24a ustawy. […] Burmistrz Miasta Łaskarzew po raz pierwszy z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Łaskarzew wystąpiła dopiero w dniu 17 kwietnia 2012 r. Kolejne pismo datowane było na dzień 25 kwietnia 2012 r. Rada Miasta Łaskarzew uchwałę ustalającą ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków podjęła dopiero w dniu 30 maja 2012 r.”

Dla Sądu sytuacja taka uzasadnia zerwanie umowy przez firmę ELMAR (str. 17): „W świetle powyższego odstąpienie przez powoda od zawartej umowy z dniem 31 maja 2012 r. uznać należy za uzasadnione. Przy czym odstąpienie od umowy spowodowane było wyłącznie zaniechaniem strony pozwanej i nie wywiązaniem się z obowiązków określonych tak w zawartej umowie jak i w treści ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W ocenie Sądu fakt, iż w umowie nie określono terminu podjęcia stosownej uchwały nie może mieć wpływu na ocenę zachowania strony pozwanej. Termin podjęcia uchwały wynikał jednoznacznie z treści art. 24a ww. ustawy i był wiążący dla obu stron. Termin ten nie mógł być dowolnie kształtowany przez strony w umowie. Wskazać przy tym należy, iż pozwany dysponuje obsługa prawną, konsultował zawieraną umowę z profesjonalistami pod względem prawnym, a zatem powinien mieć świadomość obowiązków jaki na nim spoczywały, a wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Pozwany nie może zasłaniać się nieznajomością przepisów prawa w tym zakresie. Brak należytej staranności przy dopełnieniu swoich obowiązków umownych i ustawowych w całości obciąża pozwanego”.

Sprawa wydaje się więc jednoznaczna. Z uzasadnienia wyroku wynika, że przegrana sprawa z ELMAR-em jest skutkiem działań burmistrza Łaskarzewa Lidii Sopel-Sereja, która nie dopełniła obowiązków art. 24a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Artykuł ten określa, że stawki na pierwszych 18 miesięcy powinny być ustalone na 14 dni przed rozpoczęciem działalności przez przedsiębiorstwo. W przypadku ELMAR-u stawki powinny być więc ustalone najpóźniej do dnia 15 grudnia 2011 roku. Takiego wniosku ze strony burmistrza jednak nie było. Co gorsza, także umowa zawarta z firmą ELMAR zawierała punkty niezgodne z prawem. Powyższe stwierdzenia Sądu są zgodne z tym, co podnosili wielokrotnie radni opozycyjni w poprzedniej kadencji. Argumentację taką można znaleźć w artykułach w wydanych wówczas numerach Biuletynu Radnych. Na poparcie tych argumentów warto przytoczyć z uzasadnienia stwierdzenie samego pozwanego, czyli „naszych” reprezentantów w Sądzie: „Zdaniem pozwanego za bezsporne uznać należy, że w chwili zawierania umowy obie strony miały świadomość tego, że nie będzie można jej wykonać, albowiem brak jest podstaw do pobierania przez powoda opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

Wyrok z dn. 8 stycznia br. nie jest prawomocny. Burmistrz i radca prawny zadeklarowali zamiar złożenia apelacji od wyroku, co spotkało się z aprobatą radnych. Sprawa nie jest więc jeszcze zamknięta i możemy mieć nadzieję, że jednak nie będziemy musieli zapłacić 4 mln złotych. Pozostaje jednak kwestia wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych takiemu stanowi rzeczy…

Opracowanie: Eryk Laskowski
/wyróżnienia w treści cytatów pochodzą od redakcji/

[al2fb_like_button]

Tagi: , ,

38 komentarzy do “Znamy uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach”

 1. Baron napisał(a):
  7 marca 2016 godz. 17:11

  Ktoś za te błędy beknie, może więc to będzie powod do referendum? W końcu 4 miliony jak na Łaskarzew to bardzo dużo i łatwo nam się z tego wygrzebać nie będzie.

 2. obserwator napisał(a):
  7 marca 2016 godz. 18:16

  Apelacja niewiele da.

  Należy zbierać/pożyczać pieniądze na odszkodowanie dla ELMAR-u i układać się co do rozłożenia należności na raty.

  Kolejne sprawy, to tylko wzrost odsetek i wydawanie lekką ręką kolejnych 100 000 opłat za adwokatów.

  Czy obecny prawnik będzie nadal reprezentował tak „udanie” Miasto Łaskarzew?

  Ciekaw jestem co może w Łaskarzewie zając komornik, gdybu Miasto nie chciało płacić lub bardzo zwlekło.

  Jedynym zyskiem z tej „4-ro milionowej straty” jest uświadomienie sobie przez mieszkańców, jak ważną sprawą jest dobry wybór władz Miasta.

  Władz rozumianych łącznie: Burmistrza i Rady.

  Amen!

 3. Krzysiek napisał(a):
  7 marca 2016 godz. 23:16

  Może wreszcie zaślepieni blaskiem Pani Burmistrz przejrzą na oczy :). Mieszkańcy powinni się teraz zjednoczyć i żądać stanowczo rozliczenia gospodarza miasta za jego gospodarność. Jeżeli dojdzie do tego , że miasto czyli my wszyscy będziemy oddawać te ponad 4 miliony to ciekaw jestem ile Pani Burmistrz będzie oddawać ze swojej nie małej pensji za swoją dużą niekompetencję. Wyrok jasno mówi kto ponosi winę. Pewnie jednak większość mieszkańców będzie winnych szukać gdzie indziej; ).

 4. stary napisał(a):
  7 marca 2016 godz. 23:22

  Czy obecny prawnik będzie nadal reprezentował tak „udanie” Miasto Łaskarzew?

  Jakie referendum jak by królowa miała trochę honoru to pogoniła by tego fenomena prawnika no i sama też mogła by chociaż coś przekazać, jak to ona twierdzi ( baranom z Łaskarzewa) morze nie którzy nie są takim baranami i coś zrozumieją

  Schowała sie i obwinia radę miasta że to nie ona , że nie mogła nie chciała

  To więc kto podpisał umowę
  To kto negocjował kto prowadził rozmowy a gdzie i kiedy.

  Nikt inny nie odpowiadał co do podjęcia tematu żadne firmy z Garwolina i okolic sprawdzone na naszym rynku nie były godne prowadzić naszych wodociągów

  To więc mamy to co ( KRÓLOWA ) pomyślała i wykonała więc na kolana nie godni i patrzeć słuchać i milczeć

  Teraz wciska ciemnotę i poplecznicy z rady miasta popierają żeby sie nie odwoływać nie prowadzić dalej tej sprawy tylko kasa na stół przeliczyć i przesłać na wskazane konto

  Szanowni radni porozglądajcie sie po inwestycjach tak na oko przeliczcie ile kosztowały a ile powinny kosztować nie znacie wartości pieniądza i nie wiecie ile co kosztuje .

  Włączcie komputery dopytać trzeba jakie są ceny porównać .

  Przykładem dobry jest opłaty za śmiecie stawka nie wiadoma dla czego taka wysoka w porównaniu co do innych gmin Łaskarzew nie leży w terenie górzystym ani podmokłym

  CZEKAMY NA JAKIEŚ INFO ALBO ZEBRANIE

  Panie przewodniczący rady trzeba przekazać nam mieszkańcom jakieś informacje

  Pan podejmie decyzje
  Proszę się nie bać

 5. obserwator napisał(a):
  8 marca 2016 godz. 22:11

  Winni są wszyscy w Łaskarzewie tej zasądzonej stracie 4 mln zł.

  Wszyscy, nawet Ci co nie brali udziału w wyborach samorządowych, bo pozwoli MNIEJSZOŚCI wybrać to co mamy.

  A mamy 4 miliony zł długu w mieście o ok. 15 mln zł rocznego budżetu.

  4 000 000 zł.

  Dlatego żeby to nie UROSŁO i nie było po 2-3 latach 5 000 000, na skutek głupich kosztów (w tym odsetki!) na nie najlepszych prawników, bo tylko oni zarabiają na głupocie i ludzkiej nieuwadze/nieostrożności, należy ZAPŁACIĆ.

  Miasto powinno zapłacić i szukać sposobu obarczenia zwrotem przynajmniej części z tej kwoty 4 mln zł od osób, które na skutek BRAKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI uchybiły swoim obowiązkom.

  I tu lista osób z władz Miasta (1418) Łaskarzewa i „otoczenia” władz, że prawdopodobnie działając w zmowie i porozumieniu doprowadzili społeczność Miasta Ł. do złego dysponowania swoim mieniem …

  Tylko uparci prawnicy, szanujący historię Łaskarzewa, a mieszkający np. w Parysowie lub innym Lublinie, a nieuwikłani w lokalne spory – są w stanie wyprowadzić sprawę na PROSTĄ.

  Nikt z Łaskarzewa tego nie poprowadzi.

  Taka KARMA …

  Amen

 6. stary napisał(a):
  8 marca 2016 godz. 22:50

  Zero informacji

  ( ELITA WŁADZA) Zamknęła się w sobie i milczy .

  My mieszkańcy Łaskarzewa nie zasługujemy na rzetelną informacje.

  A wiem że nie którzy radni ze strony trzymającej władzę zmieniają zdanie na temat (KRÓLOWEJ ) i jej działań , powoli rozbiegają się po Łaskarzewie tłumacząc się mocno.

  Zaczynają myśleć inaczej i opowiadać , a to dobry znak dla naszego miasta i dobry początek na zmian .

 7. stary napisał(a):
  9 marca 2016 godz. 00:22

  A mamy 4 miliony zł długu w mieście o ok. 15 mln zł rocznego budżetu

  A na pewno 15 milinów to nasz budżet

  Naszego to będzie z 4 miliony ale nie wiem tak do końca mogę się mylić a ta większa część to subwencja szkolna .

  NIE wiem jak ciało pedagogiczne zareaguje jak przez kilka miesięcy nie otrzymają swojego uposażenia a komornik nie rozdziela nasze – wasze tylko myk i zabrana kasa .

  Gra naszej ( KRÓLOWEJ ) może polegać na przeciąganiu sprawy ’ i specjalnie wystawić takiego bardzo ale to bardzo słabego radcę zamiast wynająć sprawną kancelarie

  A obciążać tych którzy uczciwie płacą podatki i za media to do końca nie w porządku a z jakiej racji to my mieszkańcy mamy płacić za nieudaczników co nie potrafili napisać umowy co chroniła by nasze miasto

  Teraz to rad miasta powinna zabrać się za robotę a na początek powinien paść wniosek o 50% redukcja uposażenia naszej burmistrz i wymiana mecenasa

  RADA DO PRACY

  Pozdrawiam

 8. Panie Stary napisał(a):
  9 marca 2016 godz. 11:11

  Szkoda,ze sprawy nie obejmuje Ustawa z 20 stycznia 2011 r.
  O odpowiedzialnosci urzednikow panstwowych za podejmowane zle decyzje.

 9. STARY Ł-W 14_18 napisał(a):
  9 marca 2016 godz. 13:25

  W wywiadzie dla Katolickiego Radio Podlasie p.burmistrz mówiła ,że winna jest opozycja ,natomiast sąd obarcza całą winą burmistrz miasta .Ktoś kłamie -pytanie KTO? Ja tam wierzę sądowi bo sąd nie ma interesu w kłamstwie.

 10. obserwator napisał(a):
  9 marca 2016 godz. 17:25

  Nie można przecież kwestionować tego co podało Katolickie Radio Podlasie!

  Zatem należy zapłacić Firmie z Piaseczna.

 11. stary napisał(a):
  9 marca 2016 godz. 22:18

  Tak każdy ma trochę racji w swoich opiniach

  Ale teraz to nie ( KRÓLOWA ) może nam przekazać informacje okazało się że to zwykła kłamczucha

  Uważam że tylko ktoś z rady miasta może nam przekazać informacje na temat tak zwanej afery wodnej .

  Przewodniczący okazał sie tylko zwykłym lizusem dodam ( TCHÓRZEM ) zero swojej własnej decyzji .

  Aspiracje szefa rady na kogoś bardzo ważnego w Łaskarzewie bardzo się oddalają i jego decyzje świadczą że sie nie nadaje na prowadzenie tego stanowiska .

  ZOBACZYMY JAKI BĘDZIE PROGRAM NASTĘPNEJ SESJI

  MYŚLĘ ŻE W PROGRAMIE BĘDZIE JAKIEŚ INFO NA TEMAT PRZETARGÓW I UPOSAŻENIA BURMISTRZA

 12. obserwator napisał(a):
  10 marca 2016 godz. 19:36

  Idą nowe rewolucyjne czasy.

  Głowa do góry!

  Przecież można będzie znaleźć prawników, którzy będą udowadniać, że WYROK SĄDU jest tylko jego STANOWISKIEM, poglądem kilku Sędziów, zatem nie trzeba go będzie wykonywać …

  Analogie są.

  Czym różni się Pani Burmistrz od Pani Premier, która kiedyś też była Burmistrzem?

  Różnią się wiekiem i (jak na razie) ilością dzieci.

  Poza tym mogą myśleć podobnie.

  Polska to wolny kraj!

 13. szachuje napisał(a):
  12 marca 2016 godz. 13:01

  na ten moment imć obserwator ma rację… ogłoszony wyrok sądu jest jeszcze nieprawomocny, a więc poniekąd jest jedynie stanowiskiem sądu I instancji, z którym miasto, jak rozumiem, się nie zgadza, bo złożyło (?) apelację. To stanowisko oczywiście może stać się wiążące, ale w tej chwili jeszcze nie jest. Zatem @stary i inni trochę zbyt wcześnie się egzaltują i smarują kółka w taczkach. Smutne czytać jak poprzedni włodarze z trudem ukrywają tak naprawdę radość, że miastu chociaż raz źle poszło i już przebierają nóżkami żeby znowu gdzieś położyć lipny asfalt i zapłacić jak za pełnowartościowy, albo umoczyć miliony w jakimś kolejnym wysypisku i w 38 osób przecinać wstęgi.
  Natomiast co do porównań obserwatora pomiędzy Panią Burmistrz i Premier, to zasadniczo różnią się przynależnością partyjną. A mamy wszak w Radzie 'klub’ (czy jak to nazywają) radnych firmujących się nazwą i znakami graficznymi ściśle związanymi z Panią Premier. Trochę zatem nie rozumiem też dlaczego podnoszą takie larum w kwestii niekorzystnego dla Łaskarzewa wyroku – przecież możemy go spokojnie nie wykonać i nie ma problemu i kto nam co zrobi? 😉

 14. STARY Ł-W 14_18 napisał(a):
  12 marca 2016 godz. 16:45

  Od samego początku było wiadomo ,że miasto przegra (według sentencji wyroku jest też osoba winna )

 15. stary napisał(a):
  12 marca 2016 godz. 19:37

  STARY Ł-W 14_18 napisał(a):

  Napisał

  ( Od samego początku było wiadomo ,że miasto przegra (według sentencji wyroku jest też osoba winna )

  Popieram krótka a zwięzła wypowiedzi

  A po poprzednim burmistrz to już 6 lat a wracanie i obarczanie to modne już było 5 lat temu . Nie ma co sie oglądać wstecz tylko do przodu

  Nastało nowe i jest bez zmian a ja tak nie za bardzo widzę żeby stary burmistrz czy radni z dawnej rady biegali i przeszkadzali .

  Wiem że mają swoje zdanie ale każdy ma prawo do wypowiadania sie na temat miasta pozytywnie czy negatywnie a władzy ma słuchać złych i dobrych wypowiedzi

  Pozdrawiam

 16. obserwator napisał(a):
  13 marca 2016 godz. 15:51

  Wymieniliśmy uwagi i opinie prawne, ale przejdźmy do konkretów.

  Panie Eryku Redaktorze i Panie Radny!

  Bardzo Pana proszę, o UJAWNIENIE w krótkim wpisie (może być tabelka) dane odnośnie Budżetu Miasta (od 1418) Łaskarzewa.

  Dane skrócone, ale sporządzone przez Pana nie będą przez nikogo kwestionowane, bo jest Pan Osobą powszechnie szanowaną i z poważnej i również Bardzo Szanowanej Rodziny.

  Wiem coś o tym, bo Historię Łaskarzewa to ja czytałem przed laty wywieszoną w gablocie Apteki w Alejowej.
  Była pracowicie napisana ręcznie na brystolu z pięknym herbem miasta, które wówczas było jeszcze OSADĄ.

  Te dane o które Pana proszę powinny pokazać, jakimi kwotami dysponują władze miasta, do w „miarę” SWOBODNEJ DYSPOZYCJI, czyli po odrzuceniu (z podaniem ich wielkości) – kwot na wydatki STAŁE, jak Oświata, Płace urzędników, itp.

  Dopiero wówczas będzie można te SWOBODNE środki skonfrontować z kwotą 4 milionów zł dla ELMAR-u.

  Dalej może ktoś znający się na spłatach zadłużenia podpowie NAM WSZYSTKIM, jakie mogą być raty dla firmy z Piaseczna i jak to będzie (lub może być) obciążone oprocentowaniem i czy warto sprawę odwlekać lub wydłużać okres spłaty zadłużenia.

  Bo dług wobec ELMAR-u z Piaseczna, to Miasto jednak ma.
  Firma ELMAR była, diagnozowała, coś tam wymieniła i poprawiła.
  Nie wiem czy zostało to do końca zapłacone.

  Struktura zadłużenia wobec ELMAR-u też powinna zostać nam ukazana, żeby mieć świadomość czy przewidywane przez Miasto koszty sądowe ok. 100 000 zł są słusznie przeznaczane, bo dowiemy się o jakie obniżenie DŁUGU możemy się sądzić.

  Zakładam, że za to co zrobiono – trzeba zapłacić plus odsetki – jak było wstrzymanie płatności.

  Dyskusyjna jest pozycja: utracone zarobki firmy ELMAR, bo to już jest sprawa WIRTUALNA i możliwa do negocjacji.

  Dlatego bardzo Pana Proszę panie Redaktorze i Radny, o podanie faktów, czyli cyfr.

  I dopiero w konfrontacji z nimi można zacząć myśleć o referendum w sprawie odwołania Pani Burmistrz (Sorry, taki i mamy klimat!) i Rady Miasta.

  Całej obecnej Rady Miasta, z zapamiętaniem tych radnych – co byli nii w poprzedniej kadencji.

  Dlatego proszę o przypomnienie nam wszystkim KTO i JAK głosował przed laty.

  Przy czym wyjście z sali posiedzeń lub wstrzymanie się od głosowania – też powinno być podane.

  Za dużo wiele złego się stało, w tym sporo przez ZANIECHANIE i chowane głowy w piasek (skąd tyle STRUSI w Łaskarzewie?) – żeby rozstrzygać dalsze działania w atmosferze WIECU.

  Po prostu chłodna analiza, jak po wypadku samochodowym.

  Winni już są, a sam też do nich należę, bo nie krzyczałem zbyt głośno STOP i teraz poprzez analizę zdarzenia należy wyciągać wnioski na przyszłość oraz ustalić PRECYZYJNIE listę spraw do wykonania, jak wybory nowych władz i sposób spłaty zadłużenia.

 17. Stary napisał(a):
  15 marca 2016 godz. 09:23

  To tacy radni nikt nie wie ile jest naszej własnej kasy z naszych podatków .

  Operują całym budżetem i maja bardzo duże problemy z określeniem kwoty naszych i tylko naszych pieniędzy a myślę że z obecnym problemem z aferą wodną to nie za bardzo chcą przekazać info na temat naszej kasy .

  Może sie okazać ze to roczny nasz budżet

 18. eryk napisał(a):
  15 marca 2016 godz. 14:58

  Zgodnie z życzeniem kilka informacji o budżecie Łaskarzewa:

  Zaplanowane dochody budżetu w 2016 – 16 mln 341 tys. zł
  dług na koniec 2015r. – 4,96 mln zł, na koniec 2016r. (planowany) – 4,77 mln zł

  Dotacja na zadania zlecone wynosi – 1,85 mln zł, subwencja 6,95 mln zł (w tym subwencja oświatowa 5,36 mln zł)
  Planowane dochody ze sprzedaży majątku 1 mln 160 tys. zł
  (dochody własne wynoszą więc 42% dochodów bieżących)

  Wydatki 16 mln 424 tys. zł
  w tym:
  * wydatki bieżące – 14 mln 865 tys. zł
  * zaplanowane wydatki majątkowe (np. inwestycje) – 1 mln 559 tys. zł
  * spłatę kredytów i pożyczek – 750 tys. zł

  wydatki w poszczególnych działach:
  * administracja publiczna 1,746 mln zł (w tym obsługa Urzędu Miasta i wynagrodzenia pracowników 1,459 mln zł, Rada Miasta 76,5 tys. zł)
  * bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż 122,8 tys. zł
  * obchody Dni Łaskarzewa, koncerty i inne imprezy – 89,5 tys. zł
  * gospodarka komunalna 835 tys. zł
  * kultura 250 tys. zł
  * sport 120,5 tys. zł
  * pomoc społeczna 2,76 mln zł
  * oświata i wychowanie 7,803 mln zł
  * świetlice 763 tys. zł (te dwa ostatnie działy łącznie prawie 8,6 mln zł. czyli 56% wydatków bieżących)

  wynagrodzenia i związane z nimi składki – 9,3 mln zł

 19. Stary napisał(a):
  15 marca 2016 godz. 15:43

  Pan Eryk napisał

  eryk napisał(a):
  15 marca 2016 godz. 14:58

  Zgodnie z życzeniem kilka informacji o budżecie Łaskarzewa:

  Zaplanowane dochody budżetu w 2016 – 16 mln 341 tys. zł

  Chciałbym dopytać a to nie powinno być problemem

  Jaki dochód nasze miasto ma z naszych podatków bez dotacji .

  Wtedy realistyczne będzie wiadomo co i jak jest z naszym budżetem .

 20. eryk napisał(a):
  15 marca 2016 godz. 16:08

  Planowane dochody budżetu Łaskarzewa w 2016 r. z podatków lokalnych oraz udziału w podatku dochodowym – 4 mln 941 tys. 418 zł

 21. obserwator napisał(a):
  15 marca 2016 godz. 16:35

  Panie Redaktorze Eryku – SERDECZNIE DZIĘKUJĘ za wystarczającą (jak dla mnie) informację.

  Teraz tylko przemyśleć całą sprawę w STAROŻYTNYCH ŁASKARZEWSKICH RODACH i podejmować decyzję.

  Pozdrawiam.

 22. stary napisał(a):
  15 marca 2016 godz. 20:51

  Tak że wspaniała umowa z firmą ELMA…..r zabiera nam cały roczny budżet

  Moje gratulacje dla ( KRÓLOWEJ i WALECZNEGO SUPER PRAWNIKA )

  Jeszcze jedna taka decyzja i będzie trzeba sprzedać rynek ale co tam znajdzie sie jakiś inwestor z okolic Piaseczna

  A jeszcze jedno miało być tak pięknie

  (dług na koniec 2015r. – 4,96 mln zł, na koniec 2016r. (planowany) – 4,77 mln zł ) plus 4.8 mln z elm…..rem

  Teraz to juz widać że to co miało być naszym ocaleniem okazało sie wielkim zadłużeniem

  Ale mamy to co chcieliśmy możemy sobie pogratulować a wy gdzie Panie i Panowie radni z koalicji trzymającej władze w du……ie oczy mieliście czy blask pierwszej damy was oślepił

  Trzeba czekać i patrzeć

  Pozdrawiam

 23. Paulaa napisał(a):
  16 marca 2016 godz. 11:48

  Dobra dobra, obwiniac mozna wszystkich jakby byly stawki uchwalone to by wodkan zapewne dzialal jak nalezy, i sie rozwijal a nie rrozlatywal jak na ta chwile. Sam pan Pytel mowil mi w rozmowie podczas odbioru przylacza ze to sie wszystko sypie i jest w oplakanym stanie, ja sie nie znam i nie mnie oceniac czy mowil prawde, ale dowiedzialam sie iz pan nasz Redaktor powiedzial glosno dlaczego tak naprawde wtedy zrobili wszystko zeby uwalic ta umowe bo firma Elmar jest niewatpliwie nienormalna firma a dlaczego? Powod jest jeden bo jest z piaseczna. To jezeli macie takie myslenie starozytne rody łaskarzewskie to wy jestescie calkowicie uwstecznieni i dobrze sie nazwaliscie. Bo ja nie moge zrozumiec laskarzewskiego myslenia, jak nie z laskarzewa to gorszy, pozniej gdzie sie nie pojedzie to wszyscy maja o laskarzewie beznadziejne zdanie i az wstyd za was wysoce urodzeni przyznawac skad sie jest. Tak i tu byli z piaseczna to napewno by razem z burmistrzowa rozkradli majuntek wasz, a dzieki glupocie radnych nie musieli robic prawie nic z 4 banki zarobili i elegancko. Sredniowiecze jak dla mnie

 24. do Pauli. napisał(a):
  16 marca 2016 godz. 15:17

  Kiedys krazylo takie powiedzenie”-dziadu wies sie pali.Nie szkodzi,biore worek ide dalej.”

 25. stary napisał(a):
  16 marca 2016 godz. 23:24

  Do Pauli

  Jakiś smutek i żale widzę w Pani wypowiedzi ,ale to juz nie ten Łaskarzew o którym Pani pisze

  Proszę sie porozglądać jakie firmy w koło wyrastają

  Piękne i nowoczesne płacące słone podatki do naszego skarbca i co to my mieszkańcy mam płacić jakieś kary za nieudaczników

  Jak Pani napisała (o majuntek ) tak o majuntek to trzeba dbać i pilnować a nie zrobiło sie kredytu 4.9 mln plus 4.5 mln jak zile pójdzie w apelacji to będzie 10 mln

  Widzę że Łaskarzew Pani nie leży i dobrego słowa Pani niema o naszym miasteczku TO TRZEBA SIĘ PAKOWAĆ I W ŚWIAT

  Nikt nie będzie płakał

  Znam Łaskarzewiaków co juz dawno mieszkają daleko i tylko pozytywnie wypowiadają sie o naszym miasteczku i tęsknią

  Winnych w sprawie afery wodnej teraz już nie widać i na pewno będzie ciężko ustalić

  Wszystko w rękach naszych

  Pozdrawiam

 26. jacek58 napisał(a):
  17 marca 2016 godz. 16:54

  @stary-akurat z ocenami Pauli w temacie zachowań i myślenia tzw.”szlachty łaskarzewskiej”zgadzam się w 100%,a pakować i wysyłać wświat to możesz swoją rodzinę szlachciuro.

 27. Aneta Wójcik napisał(a):
  18 marca 2016 godz. 14:20

  I tak, tego jeszcze brakuje – dajmy się jeszcze poróżnić.
  Po co ta agresja?

  Według mnie właśnie teraz powinniśmy wziąć odpowiedzialność za nasze wspólne interesy…

  Przemyślmy, co możemy razem zrobić by więcej nie przegrywać. Ważne są konstruktywne sugestie nawet jeśli są anonimowe…

  Z pozdrowieniami,

  Aneta Wójcik

 28. Obserwator napisał(a):
  18 marca 2016 godz. 19:33

  W pełni popieram opinię Pani doktor Anety Wójcik.

  Kryzys z nowym zadłużeniem dla Miasta (od 1418 r.) Łaskarzewa jest zbyt poważny, żeby różnicować racje w zależności od STAROŻYTNOŚCI zasiedzenia danej osoby czy jakiejś rodziny.

  Wszyscy potrzebujemy DOBREJ KANALIZACJI i wszystkich mieszkańców dotknie spłata zadłużenia, bo to tego jednak dojdzie – jest tylko kwestią UŁOŻENIA z Firmą ELMAR o wielkość i formę spłaty zadłużenia.

  I to musi być zrobione przy obdarzanych PEŁNYM ZAUFANIEM władzom miasta: Radzie i Burmistrzowi.

  W mojej opinii obecne władze miasta utraciły zaufanie mieszkańców.

  Sorry, ale (mamy taki klimat!) – 4 mln złotych dodatkowego zadłużenia to już koniec mandatu obecnej władzy.

  Żeby sprawę przyspieszyć i ułatwić – radni i burmistrz Z WŁASNEJ WOLI powinni zrezygnować.

  Teraz.

  Jeśli sami tego nie zrobią (nie mówmy o HONORZE), to należy zebrać odpowiednią liczbę podpisów i dążyć do referendum odwołującego obecne władze miasta.

  Nowe władze trzeba wybrać UWAŻNIE, bo sprawy które muszą wyprostować – są poważne.

  Oczywiście KANDYDACI na radnych i burmistrza nie powinni NIC OBIECYWAĆ, bo w sytuacji takiego zadłużenia – można mówić tylko o minimalizacji strat.

  Kryzys, który musi być rozwiązany, powinien bardziej spoić społeczność naszego jakże STAROŻYTNEGO MIASTA.

  W jedności siła, cele są proste, sprawcy niepowodzeń znani.

  Naprzód.

 29. szachuje napisał(a):
  18 marca 2016 godz. 20:39

  Sam się sobie dziwię, że to piszę, bo to pomysł utopijny i mocno socjalistyczny, a poza tym niesprawiedliwy i jakoś nie wyobrażam sobie aż takiej solidarności mieszkańców – jednak matematyka jest bezlitosna… Do rzeczy. Zakładając, że sprawa zakończy się tak jak w pierwszej instancji, a władze (stare lub nowe) nie znajdą pomocy na wyższych szczeblach, mieszkańcy mogliby połowę kwoty z ew. wyroku załatwić w niecały rok w dodatku wydając pieniądze, których dotychczas nie mieliśmy (nadal nie mamy) w portfelach i jakoś sobie radziliśmy. Piszę 'śmy’, bo sam należałbym do obciążonej grupy społecznej. Chodzi oczywiście o ogólnokrajowy program 500+ :/ No, ale czego się nie robi dla dzieci…

  Nie mam dokładnych danych. Wg GUS (patrz Internet) jest w naszym mieście około 800 dzieci w wieku do 15 lat. Ile z nich jest 'drugim’ dzieckiem w rodzinie nie wiem, ale przyjmijmy że połowa – to chyba realne. 400x500zł daje 200k zł miesięcznie. Czyli w 10 m-cy znika połowa teoretycznego długu, spłaconego wirtualnymi pieniędzmi, których nie mieliśmy i po prostu nie będziemy mieć ciut dłużej… Niestety cierpi lokalna gospodarka, bo pieniądze nie trafią na rynek (ale dotychczas też ich tam nie było). Jednak wyliczeń, który wariant jest gorszy już się nie podejmę.

  Jak to zrobić? Ludzie powszechnie szanowani i cieszący się zaufaniem zakładają fundację/stowarzyszenie z jasno określonym statutem i już. Drugą połowę w ramach solidarności z młodymi, odpowiedzialnymi ludźmi dokłada reszta starożytnych według sumienia i tyle… tylko tyle, czy aż tyle?

 30. stary napisał(a):
  18 marca 2016 godz. 22:59

  A baju baju jakieś klimaty rodem z dawnych czasów .

  Ktoś narobił bałaganu a to my mieszkańcy będziemy sie starać żeby pokryć koszta złego zarządzania .

  Płacimy podatki .

  Jedni płacą mniej a drudzy więcej

  Podatki mam największe w powiecie. Za śmiecie 20/15 % więcej

  A my mieszkańcy to barany dojne żeby za czyjeś błędy jeszcze raz płacić dodatkowe podatki a i tak mamy największe

  Nikt nam mieszkańcom nie przekazuje żadnego info

  A radni ci najbardziej wierni teraz twierdzom że w temacie nie mają wiedzy a poza tym ze bedzie 10mln długu to nic wielkiego sie nie stało

  A jeszcze twierdzą że mniejszość miała większość i dlatego tak sie stało i biegają że to ten i ta była winna .

 31. Obserwator napisał(a):
  19 marca 2016 godz. 11:05

  Rozumiem oburzenie @Starego, który pisze: „Ktoś narobił bałaganu a to my mieszkańcy będziemy się starać żeby pokryć koszta złego zarządzania .”

  Po pierwsze: nie KTOŚ, tylko WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW WŁADZE Miasta Łaskarzew.
  Winni są zarazem wybrani (Burmistrz i Radni) jak i WYBORCY i to nawet WYBORCY bardziej, bo nie dochowali należytej staranności głosując na osoby NIEPOWAŻNE, bo nadal usiłujących uchylić się od odpowiedzialności.

  A sprawowanie władzy to nie tylko składanie wieńców i odsłanianie kolejnych tablic pamiątkowych plus przemówienia i przemarsze – bo to akurat w Łaskarzewie udaje się najlepiej PLUS SPOŻYCIE PYZ w Alejkach …

  Po drugie: Ci KTOSIE są i byli doskonale znani mieszkańcom. Tu nie ma anonimowości, a pani Burmistrz dała się poznać przez 4 lata poprzedniej kadencji. Niech nikt nie mówi że nie wiedział na kogo głosuje, czyli daje prawo do popełniania nawet głupoty – w IMIENIU WYBORCÓW.

  I tu okazuje się jaką moc ma kartka wyborcza.

  Jak nikt tego nie rozumie, to policzmy: 4 000 000 zł podzielmy przez 16 (radni plus burmistrz).

  Otrzymamy 250 000 zł na jednego z ww. DECYDENTÓW, nie rozróżniając czy z opozycji, czy nieobecnego lub wstrzymującego się podczas ważnych głosowań.
  Takie są koszty dla społeczności Miasta – działań lub ZANIECHAŃ władzy „16-ciorga”.

  Po trzecie, jeszcze raz cytując @Starego: „My mieszkańcy będziemy się starać żeby pokryć koszta złego zarządzania”.

  Nie tyle będziemy się STARAĆ, tylko będziemy MUSIELI POKRYĆ KOSZTA ZŁEGO zarządzania.

  I to by było na tyle.

  A teraz: do roboty, bo dług istnieje i stale rośnie.

 32. Stary napisał(a):
  19 marca 2016 godz. 11:37

  Nic sie wielkiego nie stało 5 mln to fraszka

  Podatków nie podniosą bo są juz najwyższe

  A popatrzeć to tak wspaniałych a zarazem mądrych radnych z koalicji trzymającej władzę to jeszcze nie mieliśmy .

  Tylko zapytać co się dzieje to albo nie pamiętają lub niewiedzą

  A tak naprawdę to jak popatrzą na oblicze ( królowej ) to już im wystarczy . Ręka w górę i gotowe

  TAK TRZYMAĆ

 33. mieszkaniec napisał(a):
  19 marca 2016 godz. 16:22

  Rezygnacja z funkci,oraz zlozenie mandatow radnych bylo by honorem tych ludzi.Jednak przyczajenie sie i trwanie przerasta honor.Ladniej brzmi-zlozylam/lem/rezygnacje niz zafajdane papiery i honor -ODWOLALI MNIE.Slad w zyciorysie pozostaje.

 34. stary napisał(a):
  19 marca 2016 godz. 19:59

  To nie jest tak wina radnych jak samego przewodniczącego Rady Miasta .

  Powinien w raz super prawnikiem na początek w prowadzić uchwałę o obniżenie wynagrodzenia do najmniejszego jakie jest możliwe . To na początek była by taka kara za zaniedbania .

  Po drugie to jest paragraf za niegospodarność „sprawdzić dopytać zrobić spotkanie z opozycją i szczerze pogadać ”

  A po trzecie to Pan przewodniczący powinien wiedzieć co zrobić z swoim stanowiskiem co by nie było to PIERWSZA władza w mieście

  Tak szanowny Panie PRZEWODNICZĄCY

  MIASTO CZEKA NA PANA DECYZJE

 35. Obserwator napisał(a):
  20 marca 2016 godz. 12:55

  Tu nie ma co rozdzielać winy na poszczególne GŁOSY, bo dług 4 milionów złotych to nie utwór muzyczny na chór i orkiestrę.

  Zapewne wielu mieszkańców mówi, że winni są radni i Burmistrz.

  Formalnie tak, tylko KTO ICH WYBIERAŁ?

  Czy były w pobliżu ruskie wojska, co kazały tak a nie inaczej głosować?

  Nawet Ci co nie poszli do wyborów są winni i to bardzie, bo oddali swoje prawo do głosowania – tym co poszli.

  Tak to niestety wygląda, że jeśli nie głosowałeś, zrobił to za Ciebie drogi Łaskarzewiaku – Twój sąsiad albo sąsiadka.

  I nie ma tu znaczenia STAROŻYTNOŚĆ RODU.

  Liczy się poszczególny głos i bezrefleksyjność społeczeństwa, że wybrano ZBYT ULEGŁYCH (potulnych?) radnych.

  Piszę to, bo wcześniejsze wybory muszą nastąpić.

  Jest tylko kwestią determinacji mądrych ludzi w Łaskarzewie, żeby zrobić to szybko i kulturalnie, bo nadal trzeba żyć obok siebie.

 36. Paulaa napisał(a):
  20 marca 2016 godz. 16:51

  Z mojego rozumowania tego co piszecie wynika tak, jakby byli radni potulni to by stawki wtedy przeszly i nie mielibysmy 4mln dlugu, woda by plynela dobra do picia, kanalizacja zwiekszyla by moze swoj zasieg, a to wlasnie ci radni nie potulni do tego doprowadzili ze wszystko stoi w miejscu i 4 banki wisza nam nad glowa. Poco gadac i ludzi nastawiac. A jak przyjdzie dzierzawca to za 18 mies i tak stawki pojda w gore i niezaleznie juz wtedy od rady, bo im z kosztow tak wyjdzie.

 37. mieszkaniec napisał(a):
  21 marca 2016 godz. 12:57

  Gratulacje dla Pauli-typowe rozumowanie blondynki.Moze zamiast manipulowac glosami radnych,warto pomyslec kto i dla czego przyjal takie zasady okreslone w umowie.Taka umowa przed podpisaniem powinna byc konsultowana z dobrymi prawnikami a nie z kims,kto wpada na dwie godz.do biura.

 38. stary napisał(a):
  24 marca 2016 godz. 22:07

  Jeszcze jedno małe pytanko co do budżetu na 1216 rok no może dwa pytanka

  1. Planowane dochody ze sprzedaży majątku 1 mln 160 tys. zł

  Jak można wiedzieć co możemy sprzedać za taką kwotę

  2 Kto robił wycenę majątku za 1 mln 160 tys. zł

  A jeszcze jedno

  zaplanowane wydatki majątkowe (np. inwestycje) – 1 mln 559 tys. zł

  Jakie inwestycje Pani (królowa ) zaproponowała a radni trzymający władzę zaklepali

  TO takie małe trzy pytanka

Jakość powietrza

Kalendarz

marzec 2016
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Archiwum artykułów